សុខភាពល្អ= (ហូបស្អាត_ផឹកស្អាត_រស់នៅស្អាត)

យើងបានប្តូរគេហទំព័រទៅជាhttp://www.khmerhealth.net/ហើយប្រហែលជា១-២ខែទៀតទើបដំណើរការព្រោះមានបញ្ហារបច្ចេកទេស

 ប្រការត្រូវអនុវត្ត​-នៅពេលលោក-អ្នកមានជម្ងឺ ដើម្បីកុំអោយជម្ងឺ​​របស់លោកនាក់​​វិវត្តកាន់តែធ្ងនធ្ថរសូមលោកនាក់អនុវត្តតាមវិធីខាង​ក្រោម៖

 ១/ បើសង្ស័យថាលោកនាក់មានជំងឹត្រូវទៅពិគ្រោះជាមូយនិងគ្រូពេទ្យ

 ២/ ត្រូ​វរៀបចំខ្លួនអោយបានល្អដើម្បីងាយស្រួលដល់គ្រួពេទ្យពិនិត្យ

 ៣/ ត្រូវ​អនុវត្តតាមការណែនាំនិងវេជ្ជបញ្ម្ជារបស់គ្រូពេទ្យ

 ៤/ត្រូវប្រាប់ការពិតពីជម្ងឹរបស់ខ្លួនគ្មានការលាក់លៀមមិនត្រូវអៀនខ្មាស់

 ៥/ មិនត្រូវខ្លាចគ្រូពេទ្យទេព្រោះគ្រូពេទ្យគ្មានបំពាននិងបង្ករគ្រោះថ្នាក់

 ៦/ ត្រូវទៅពីគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជុំនាញ

 ៧/ត្រូវយល់ដឹងពីបញ្អាសុខភាព​ឲបានច្រើន


Advertisements