សារធាតុចិញ្ចឹម

      ក្រុមវីតាមីនមាន ១២

វីតាមីន A (Retinal)

វីតាមីន B-1 (thiamine)

វីតាមីន B-2 (riboflavin)

វីតាមីន B-3 (niacin )

វីតាមីន B-5 (pantothenic acid)

វីតាមីន B-6 (pyridoxine)

វីតាមីន B-8 (biotin)

វីតាមីន B-9(Folic Acid )

វីតាមីន B-12( cyanocobalamin)

វីតាមីន C (Ascorbic Acid)

វីតាមីន D (Sunshine)

វីតាមីន E (Tocopherol)

វីតាមីន K (Anti-hemorrhagic vitamin)

ក្រុមខនិជមាន

ជាតិក័លស្យ៉ូម

ជាតិម៉ាញ៉ែយ៉ូម

ជាតិដែក

ជាតិសង័្កសី

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: