អនាម័យសំលៀកបំពាក់

-សំលៀកបំពាក់មានសារៈប្រយោជន៏ទប់ទល់និងអាកាសធាតុ និងមេរោគ

តែក៏ជាឧបករណ៏ផ្តុកនូវមេរោគផងដែរបើវាប៉ៈនិងវត្ថុមិនស្អាត។

-ត្រូវបោកគក់អោយបានស្អាត រួចហាលអោយត្រូវពន្លឺ ថ្ងៃនិងអ៊ុត

-មិនត្រូវស្លៀកសំលៀកបំពាក់សើម។

  • សារៈប្រយោជន៏លំនៅដ្ថានមានអនាម័យល្អ

-ជាទីស្នាក់អាស្រ័យដ៏សុខសាន្តរបស់ក្រុមគ្រួសារ។

-លំនៅដ្ថានមានឧឥទ្ធិពលលើសុខភាព។

-លំនៅដ្ថានមានអនាម័យអាចការពារសុខភាពដល់អ្នក។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: