អនាម័យជើង

-សំរាប់ដើរ តែក៏ជាសរីរៈចំលងរោគដែរបើសិនជាមិនស្អាតខ្វៈអនាម័យអាចនាំអោយកើតជំងឺច្រើនប្រភេទ ដូចជា

ព្រូន

កមរមាស់

អាត់

ស្រែង

បូស

តាអក

ពិសជើង និង ផ្សិតក្រចក ។ល។

  • វិធានការការពារ

លាងជើងអោយស្អាតជានិច្ជដើម្បីលុបជំរកមេរោគ

-ត្រូវលាងជើងអោយស្អាតជានិច្ជរាល់ពេលមុនចូលដេកនិងក្រោយពេលប៉ៈវត្ថុមិនស្អាត។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: