អនាម័យសក់

-ជួយលើកសំរស់ ការពារកំដៅថ្ងៃ

-បន្ថយកំលាំងប៉ៈទង្គិច និង សំរួលអារម្មណ៏។

•    ខ្វះអនាម័យ

ចៃ

អង្គែ

កមរមាស់

ក្លិនមិនល្អ

  • វិធានការការពារ

-កាត់សក់អោយខ្លី និងចង់អោយបានត្រឹមត្រូវ

-សិតញឹកញាប់ជាមួយនិងស្និតស្អាត

-ត្រូវកក់សក់ជាមួយនិងសាប៊ូ និងទឹកស្អាតយ៉ាងហោចណាស់១ដងក្នុង១សប្ដាហ៏

-ត្រូវលាងសក់និងទឹកស្អាតរៀងរាល់ថ្ងៃ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: