អ្នកនិពន្ធ

វេបសាយwww.khmerhealth.netគឺជាវេបសាយមួយដែលបង្ហាញពីបញ្ហាសុភាព

នឹងជំងឺដែលកើតទ្បើងចំពោះប្រជាជនខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងែដែលរៀបរៀងដោយ និសិ្សតពេទ្យ

ប៊ុនទ្បាយសុភាសិក្សារផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពី

សាកលវិទ្យាល័យអន្តជាតិលោក ប៊ុនទ្បាយសុភា ជាប្រធាននឹងនិពន្ធនាយកក្នុង

គេហទំព័រ​នេះ​ លោកបាន​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​​បង្កើតគេហទំព័រ​នេះ​ឡើង ដើម្បី​ជា​ការ

ចូលរួមចំណែក​ធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជា​មានការយល់ដឹងពីជំងឺនឹងបញ្ហា​សុខភាព​ឲ

ល្អ​ ​ប្រសើរ​ ឡើង​។ហើយ​អ្វី​ដែល​កាន់តែ​សំខាន់​ទៅ​ទៀត​នោះគឺលោកបាន​បង្កើត

វេបសាយ​www.khmerhealth.net សម្រាប់​ផ្តល់ជូន​នូវ​ការពិគ្រោះសុខភាព​ដោយ​មិន​

មាន​ចំណាយ​ប្រាក់ ទេ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: