ជំងឺទូទៅ

1 -ជំងឺក្រពះ​​​-ពោះវៀន    ​​​​​​(Gastrointestinal diseases )

2 -ជំងឺស្បែក (​​​​​​Skin diseases)

3 -រោគស្រ្តី (Gynecologic disorder)

4 -ជំងឺត្រចៀក-ច្រមុះ-បំពងក (ENT diseases)

5 -ជំងឺឆ្លង់ (Infection diseases)

6 -ជំងឺប្រដាប់ភេទ​ នឹង​ ផ្លវទឹកនោម (Genitourinary  diseases)

7 -ជំងឺឆ្អឹង (Bone diseases)

8 -ជំងឺផ្លូវចិត្ត (Psychiatric  disorder)

9-ជំងឺ​សួត (Pulmonary  disease)

10-ជំងឺលំពែង (pancreases  disease)

11-ជំងឺបេះដូង (Heat disease)

12-ជំងឺថ្លើម (liver disease)

13-ជំងឺផ្លូវទឹកប្រមាត់ (Biliary disease)

14-ជំងឺសំខាន់ៗដូចជា៖ (special disease such as)

​ –  ជំងឺលើសសម្ពាធឈាម (Hypertension)

–   ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes)

​​​​​​

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: